คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
# ชื่อสาขาวิชา/ชื่อหลักสูตร ระดับหลักสูตร ชื่อคุณวุฒิ/ปริญญา สังกัดสาขา
1 สาขาวิชาการบัญชี (3 ปี) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
2 สาขาวิชาช่างยนต์ (3 ปี) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (3 ปี) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
4 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (3 ปี) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
5 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (3 ปี) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
6 สาขาวิชาช่างโยธา (3 ปี) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
7 สาขาวิชาการจัดการ (2 ปี) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ
8 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (2 ปี) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ
9 สาขาวิชาการบัญชี (2 ปี) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ
10 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2 ปี) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ
11 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (2 ปี) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
12 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าในระบบราง (2 ปี) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
13 สาขาวิชาช่างยนต์ (2 ปี) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิซกรรมเครื่องกล
14 สาขาวิชาช่างโยธา (2 ปี) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิศวกรรมโยธา
15 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ (2 ปี) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
16 สาขาวิชาไฟฟ้า (2 ปี) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
17 สาขาวิชาออกแบบการผลิต (2 ปี) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
18 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (2 ปี) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
19 สาขาวิชาการจัดการ (2 ปี) ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาบริหารธุรกิจ
20 สาขาวิชาการจัดการ (4 ปี) ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาบริหารธุรกิจ
21 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (2 ปี) ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาบริหารธุรกิจ
22 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (4 ปี) ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาบริหารธุรกิจ
23 สาขาวิชาการบัญชี (2 ปี) ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาบริหารธุรกิจ
24 สาขาวิชาการบัญชี (4 ปี) ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาบริหารธุรกิจ
25 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (4 ปี) ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศษสตร์
26 สาขาวิชาวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ (4 ปี) ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศษสตร์
27 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สอบข้อเขียน-สัมภาษณ์) (เทียบโอน 3 ปี) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
28 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สอบข้อเขียน-สัมภาษณ์) (4 ปี) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
29 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 3 ปี) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิซกรรมเครื่องกล
30 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิซกรรมเครื่องกล
31 าขาวิชาวิศวกรรมโยธา (สอบข้อเขียน-สัมภาษณ์) (เทียบโอน 3 ปี) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา
32 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (สอบข้อเขียน-สัมภาษณ์) (4 ปี) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา
33 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน 3 ปี) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
34 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
35 สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (สอบวัดแววครู-สัมภาษณ์) (เทียบโอน 3 ปี) ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
36 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน 3 ปี) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
37 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
38 สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (สอบวัดแววครู-สัมภาษณ์) (4 ปี) ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
39 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี) ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาศิลปศาสตร์
40 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง 2 ปี) ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อ.ส.บ.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
41 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง 2 ปี) ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อ.ส.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
42 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง 2 ปี) ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อ.ส.บ.) สาขาวิซกรรมเครื่องกล
43 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (ต่อเนื่อง 2 ปี) ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อ.ส.บ.) สาขาวิซกรรมเครื่องกล
44 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (2 ปี) บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
# ชื่อสาขาวิชา/ชื่อหลักสูตร ระดับหลักสูตร ชื่อคุณวุฒิ/ปริญญา สังกัดสาขา