สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาประมง(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

× ขออภัยครับ! ยังไม่มีโปรแกรมวิชาที่เปิดรับสมัคร.

สาขาวิชาประมง(ระดับปริญญาตรี)

# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา
1 23015 เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปกติ 4 ปี
  1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรกรรม
  2. (สอบสัมภาษณ์)

สาขาวิชาประมง(ระดับปริญญาโท)

× ขออภัยครับ! ยังไม่มีโปรแกรมวิชาที่เปิดรับสมัคร.