สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(ระดับปริญญาตรี)

# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา
1 31032 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปกติ 4 ปี
  1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือมีคุณวุฒิเทียบเท่าตามที่สาขาวิชากำหนด
สมัครเรียน
2 31042 สาขาวิชาวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ ปกติ 4 ปี
  1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างยนต์หรือเทียบเท่า
สมัครเรียน