รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตาสาขา
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์จรัญ มงคลวัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  โทร. 042 772 391  Fax. 042 772 392
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเตสกลนคร
เลขที่ 199 หมู่ 3 ถ.พังโคน - วาริชภูมิ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

นายอภิชาติ ราชคำ

นักวิชาการศึกษา  โทร. 042 772 391  Fax. 042 772 392
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถ.พังโคน - วาริชภูมิ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160