ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอพังโคน ประจำปี 2560
มทร.อีสาน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอให้เข้าทำการประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2559
ประกาศ ตารางสอบระดับ ปวส. 2
ตู้เพาะเห็นอัตโนมัติขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน ได้รับรางวัล
โครงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบ International University
ตรตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
เข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร
บริษัท ชาญยนต์ 2005 จำกัด ร่วมกับ เอ.พี.ฮอนด้า มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge

ข่าววิชาการ

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOA (Memorandum of Agreement)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 2 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 1 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการเทียบโอนความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1-2557 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (พ.ศ.2558)
ผู้แทนจากบริษัท ไทนิชิ ยูโก จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ร่วมหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา
คู่มือการเทียบโอนผลการเรียน พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มขอเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมกับศูนย์ศึกษานานาชาติ มทร.อีสาน
FIT ชวนปั่นล่ะเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 2
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทำกิจกรรมถวายความจงรักภักดี
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
MG สืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่นอีสานบ้านเฮา
คณะผู้บริหารพบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมและเทมคโนโลยี จัดโครงการสัมนานำเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษาและจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 2 ปีการศึกษา 2557
SKC TEAM เข้ามอบรางวัลยอดเยี่ยม จากโครงการกระทิงแดง U-PROJECT
เข้าร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผลงาน นักศึกษา/อาจารย์

คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี
เครื่องดำนาขนาดเล็ก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลสร้างชื่อระดับชาติ
นายภูมินทร์ ประกอบแสง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์
ทีมจำปาอีสาน ได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับประเทศ ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลชมเชย ในงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 7
ขอแสดงความยินดีกับ ทีม SKC-TEAM สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม โครงการกระทิงแดง U-Project ปี 2
นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (พัฒนาซอฟต์แวร์) ได้รับรางวัล Grand Award AUC2 2015
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2558
ชุดเพาะเห็ดขนาดเล็ก ผลงานทีมนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้ารางวัลรองชะเลิศอัน ๑ ระดับประเทศ
ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 17/2557
แหอวนมอบทุนและรับ นศ.เข้าทำงาน
พิธีส่งมอบรถรางนำเที่ยว
เครื่องกลโชว์ผลงาน

ข่าวแผนและประกันฯ

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประกอบการจัดทำงบประมาณครุภัณฑ์งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (2557-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ง.8/ง.4.1 และ ง.5.1 และแบบฟอร์มสรุปโครงการ
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557
แผนยุทธศาสตร์ มทร.อีสาน ระยะ 4 ปี (2557-2558) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 และคู่มือตัวชี้วัด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพระหว่างสถาบันการศึกษา 3 แห่ง
นโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม ISO-2008
เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้ดาวน์โหลดทั้งหมด
เอกสารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008

ข่าวบริการวิชาการ/วิจัย

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศษ ประจำปี 2561-2562
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10
ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยพระปกเกล้าศึกษา
ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 2 (THE SECOND NATIONAL CONFERENCE ON QUALITY MANAGEMENT AND TECHNOLOGY INNOVATION)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ THE TNI ACADEMIC CONFERENCE 2017 ครั้งที่ 4
ขอความอนุเคราะห์สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2560
เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระเบียบ