Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ข่าวสารและกิจกรรม
 ค้นหาข่าว :

 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมกับศูนย์ศึกษานานาชาติ มทร.อีสาน
 FIT ชวนปั่นล่ะเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 2
 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทำกิจกรรมถวายความจงรักภักดี
 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
 MG สืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่นอีสานบ้านเฮา
 คณะผู้บริหารพบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 คณะอุตสาหกรรมและเทมคโนโลยี จัดโครงการสัมนานำเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษาและจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 SKC TEAM เข้ามอบรางวัลยอดเยี่ยม จากโครงการกระทิงแดง U-PROJECT