Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ข้อมูลบุคลากร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  สังกัด คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   หน่วยงาน งานบริการการศึกษา

นางสาวรัศนิยา กานนท์ : Mrs. Ratsaniya Kanon
ตำแหน่ง :  หัวหน้างานบริการการศึกษา (นักวิชาการศึกษา)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นางสาวศิริรัก ลำดวน
ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  - ภาระงานด้านกิจการนักศึกษา
- ภาระงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
นายอภิชาต ราชคำ : Mr. Apichat Ratchakhum
ตำแหน่ง :  ภาระงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ (นักวิชาการศึกษา)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นายหาญณรงค์ นาเตย : Mr. Hanarong Natoei
ตำแหน่ง :  หัวหน้าแผนกงานพัฒนานักศึกษา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  - ภาระงานด้านทำนุบำรุงและศิลปวัฒนธรรม
- ภาระงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
นางสาวอรอนงค์ จำปาแก้ว
ตำแหน่ง :  สารบรรณสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นักวิชาการศึกษา)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นางสาวจุรีรัตน์ หายักวงษ์
ตำแหน่ง :  ภาระงานด้านสหกิจศึกษาและการฝึกงาน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นางสาวดวงกมล อินทะแสน
ตำแหน่ง :  ภาระงานด้านกิจกรรมนักศึกษา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นางสาวเบญจมาตย์ พรหมพินิจ
ตำแหน่ง :  สารบรรณงานบริการการศึกษา (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นายชัยวัฒน์ หมั่นจิตร : Mr. Chaiwat Manjit
ตำแหน่ง :  ภาระงานด้านโสตทัศนศึกษาและห้องสมุดคณะ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
มีข้อมูลทั้งหมด  9  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     บรรยากาศการจัดแสดงนิทรรศการ โครงงานนักศึกษา และแข่งขันทักษะวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (OPEN HOUSE 2019) เมื่อระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
     บรรยากาศการจัดแสดงนิทรรศการ โครงงานนักศึกษา และแข่งขันทักษะวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (OPEN HOUSE 2019

     โครงการพัฒนาหลักสูตรและขอรับรองหลักสูตร : กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
     โครงการพัฒนาหลักสูตรและขอรับรองหลักสูตร : กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

     ส่งมอบความสุขให้น้องโรงเรียนบ้านนาเหมืองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเหมือง ในวันเด็กแห่งชาติ
     ส่งมอบความสุขให้น้องโรงเรียนบ้านนาเหมืองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเหมือง ในวันเด็กแห่งชาติ