Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ข้อมูลบุคลากร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  สังกัด คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   หน่วยงาน คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
ตำแหน่ง :  คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
นายจรัญ มงคลวัย
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต. ธเนศวร์อุดม จูมพลหล้า
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ ปัญญาแก้ว
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
นางสาวจันทิมา มณีโชติวงศ์
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
มีข้อมูลทั้งหมด  5  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     เอกสารการพัฒนาและบริหารหลักสูตร พร้อมคู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาและบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2561
     คู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาและบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2561

     ร่วมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
     วันที่ 30 มีนาคม 2561คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วม “การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560”

     โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO
     วันที่ 28 -30 มีนาคม 2561 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัด “โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตร