Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ข้อมูลบุคลากร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  สังกัด คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   หน่วยงาน คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
Asst. Prof. Sumintorn Baotham

  ตำแหน่ง : คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  ประเภทสายงาน : บุคลากรสายวิชาการ
นางสาวจันทิมา มณีโชติวงศ์
  ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
  ประเภทสายงาน : บุคลากรสายวิชาการ
นายจรัญ มงคลวัย
  ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
  ประเภทสายงาน : บุคลากรสายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต. ธเนศวร์อุดม จูมพลหล้า
  ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
  ประเภทสายงาน : บุคลากรสายวิชาการ
นายกฤตยา สมสัย
  ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
  ประเภทสายงาน : บุคลากรสายวิชาการ
มีข้อมูลทั้งหมด  5  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     โครงการ MG สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานบ้านเฮาครั้งที่ 5
     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สาขาบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ “MG สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานบ้านเฮาครั้งที่ 5” ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม

     กิจกรรมทำบุญคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปี 2560
     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณธอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ ประจำปี 2560 ณ ลานหน้าสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

     โครงการประกวดดาว-เดือน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560
     สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงการประกวดดาว เดือน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม