Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ข้อมูลบุคลากร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  สังกัด คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   หน่วยงาน คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
ตำแหน่ง :  คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
นายจรัญ มงคลวัย
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต. ธเนศวร์อุดม จูมพลหล้า
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ ปัญญาแก้ว
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
นางสาวจันทิมา มณีโชติวงศ์
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
มีข้อมูลทั้งหมด  5  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     วิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
     วันที่ 11 มกราคม 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัด โครงการพัฒนาหลักสูตรและขอรับรองหลักสูตร : วิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ห้องประชุมส

     ขอเชิญชวนร่วมงาน FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 4 วันที่ 20 มกราคม 2562
     ขอเชิญชวนร่วมงาน FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 4 วันที่ 20 มกราคม 2562

     ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET)
     ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET)