Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ข้อมูลบุคลากร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  สังกัด คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

นางสาวรุ่งนภา สัตถาผล
ตำแหน่ง :  สารบรรณสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นายดนัยณัฐ จันปุ่ม
ตำแหน่ง :  พนักงานห้องปฏิบัติการประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (พนักงานห้องปฏิบัติการ)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
มีข้อมูลทั้งหมด  2  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     บรรยากาศการจัดแสดงนิทรรศการ โครงงานนักศึกษา และแข่งขันทักษะวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (OPEN HOUSE 2019) เมื่อระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
     บรรยากาศการจัดแสดงนิทรรศการ โครงงานนักศึกษา และแข่งขันทักษะวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (OPEN HOUSE 2019

     โครงการพัฒนาหลักสูตรและขอรับรองหลักสูตร : กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
     โครงการพัฒนาหลักสูตรและขอรับรองหลักสูตร : กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

     ส่งมอบความสุขให้น้องโรงเรียนบ้านนาเหมืองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเหมือง ในวันเด็กแห่งชาติ
     ส่งมอบความสุขให้น้องโรงเรียนบ้านนาเหมืองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเหมือง ในวันเด็กแห่งชาติ