Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ข้อมูลบุคลากร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  สังกัด คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

นายธานีรัตน์ ร่มเกษ
ตำแหน่ง :  ภาระงานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นางสุดาลักษณ์ รัตนกร
ตำแหน่ง :  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ภาระงานสารบรรณสาขา)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นางสาวสุธางศุ์รัตน์ อุปรีย์
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาระงานสารบรรณสาขา)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
มีข้อมูลทั้งหมด  3  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     บรรยากาศการจัดแสดงนิทรรศการ โครงงานนักศึกษา และแข่งขันทักษะวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (OPEN HOUSE 2019) เมื่อระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
     บรรยากาศการจัดแสดงนิทรรศการ โครงงานนักศึกษา และแข่งขันทักษะวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (OPEN HOUSE 2019

     โครงการพัฒนาหลักสูตรและขอรับรองหลักสูตร : กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
     โครงการพัฒนาหลักสูตรและขอรับรองหลักสูตร : กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

     ส่งมอบความสุขให้น้องโรงเรียนบ้านนาเหมืองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเหมือง ในวันเด็กแห่งชาติ
     ส่งมอบความสุขให้น้องโรงเรียนบ้านนาเหมืองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเหมือง ในวันเด็กแห่งชาติ