Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปณิธาน

สร้างคนสู่งาน  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
------------------------------------------------------------------------

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาสังคมในประชาคมอาเซียน
------------------------------------------------------------------------

อัตลักษณ์บัณฑิต

บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ
------------------------------------------------------------------------

เอกลักษณ์หน่วยงาน

คณะแห่งการสร้างอาชีพเฉพาะทาง
------------------------------------------------------------------------

พันธกิจ 

1.  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและครูวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

2.  สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

3.  บริการทางวิชาการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม

4.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

5.  บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

6.  สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในประชาคมอาเซียน


ภารกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและครูวิชาชีพ  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สังคมศาสตร์  ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
  2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
  3. บริการทางวิชาการ  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
  4. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
  6. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในประชาคมอาเซียน