Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วันที่ 11 มกราคม 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัด โครงการพัฒนาหลักสูตรและขอรับรองหลักสูตร : วิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมินทร เบ้าธรรม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ด้วย


ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม

  โครงการอบรมการใช้งาน QR Code Application บอกเล่าเรื่องราวผ้าครามพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวสายครามและเส้นทางท่องเที่ยว 3 ธรรมเชื่อมโยงกับบริการสาธารณะ 
  โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO 
  แบบสำรวจโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0 
  โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO 
  โครงการสัมนาและจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560