Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 3

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการ “FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 3 ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนครโดยการปั่นจักรยาน โดยมีการแข่งขันแบ่งออกเป็นการแข่งขัน 3 กรุ๊ป คือ กรุ๊ป A ระยะทาง 132 กิโลเมตร กรุ๊ป B ระยะทาง 100 กิโลเมตร และกรุป C VIP ระยะทาง 100 กิโลเมตรภายใต้คำขวัญของการจัดการแขงขันที่ว่า “เส้นทางธรรมหลวงปู่มั่น เลียบสันเขาภูพาน ชมตำนานถิ่นภูไท” ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักปั่นทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก


ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม

  วิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  โครงการอบรมการใช้งาน QR Code Application บอกเล่าเรื่องราวผ้าครามพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวสายครามและเส้นทางท่องเที่ยว 3 ธรรมเชื่อมโยงกับบริการสาธารณะ 
  โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO 
  แบบสำรวจโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0 
  โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO