Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
กิจกรรมทำบุญคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปี 2560

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณธอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ ประจำปี 2560 ณ ลานหน้าสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนาธรรมอันดีงามและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ในการนี้ ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ผศ.ดร.สุมินทร เบ้าธรรม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาเขตสกลนคร รองคณบดี หัวหน้าสาขา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย


ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม

  วิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  โครงการอบรมการใช้งาน QR Code Application บอกเล่าเรื่องราวผ้าครามพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวสายครามและเส้นทางท่องเที่ยว 3 ธรรมเชื่อมโยงกับบริการสาธารณะ 
  โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO 
  แบบสำรวจโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0 
  โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO