Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ต้อนรับผู้แทนจาก Korea International Cooperation Agency (KOICA)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี “ต้อนรับผู้แทนจาก Korea International Cooperation Agency (KOICA)”ในการติดตามผลการดำเนินงาน ของอาจารย์อาสาสมัครชาวเกาหลี ที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมทังร่วมปรึกษาหารือถึงความต้องการของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในการรับบุคลากร มาปฏิบัติหน้าที่ในอานาคตด้วย ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร เบ้าธรรม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดี 


ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม

  วิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  โครงการอบรมการใช้งาน QR Code Application บอกเล่าเรื่องราวผ้าครามพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวสายครามและเส้นทางท่องเที่ยว 3 ธรรมเชื่อมโยงกับบริการสาธารณะ 
  โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO 
  แบบสำรวจโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0 
  โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO