Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมและเทมคโนโลยี จัดโครงการสัมนานำเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษาและจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 2 ปีการศึกษา 2557

          คณะอุตสาหกรรมและเทมคโนโลยี จัดโครงการสัมนานำเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษาและจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จัดขึ้น วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นผลงานอันเกิดจากที่นักศึกษาออกสหกิจศึกษายังสถานประกอบการ

           สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต (Work-based learning) โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา และได้ทำงานตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพและมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งกำหนดงานเป็นโครงงานพิเศษที่สามารถทำสำเร็จได้ ภายใน 4 เดือน โดยองค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะจัดหาพี่เลี้ยง (Mentor หรือ Job Supervisor) ทำหน้าที่กำกับและดูแล การทำงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ช่วยให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ ที่เป็นความต้องการขององค์ผู้ใช้บัณฑิตได้เป็นอย่างดี


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม/โครงการ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี2560 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมกับศูนย์ศึกษานานาชาติ มทร.อีสาน 
  FIT ชวนปั่นล่ะเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 2 
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ