Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เข้าร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

          เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร  เบ้าธรรม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  นำทีมผู้บริหารประกอบด้วย นายศักดิ์ดา  สมแสน รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานคณบดี  และ นายอภิชาต  ราชคำ หัวหน้างานบริการศึกษา  พร้อมด้วย นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เดินทางเข้า ร่วมพิธีต้อนรับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา โดย ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง เป็นประธานพิธีกล่าวต้อนรับ โอกาสเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด อาคารสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)

          ภายในงานพิธี มีการแถลงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต พร้อมนี้สภามหาวิทยาลัยฯ รับฟังการกล่าวรายงานผลการดำเนินของมหาวิทยาลัยฯ โดยในส่วนของผลการดำเนินงานของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร  เบ้าธรรม ในฐานะคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กล่าวแถลงผลการดำเนินงานด้วยตนเอง พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการพัฒนาคณะฯ ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารแสดงวิสัยทัศน์และจัดแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม/โครงการ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี2560 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมกับศูนย์ศึกษานานาชาติ มทร.อีสาน 
  FIT ชวนปั่นล่ะเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 2 
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ