Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต จัดโครงการอกบรมพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558

          สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  โปรแกรมวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จัดโครงการอกบรมพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 8พ.ค. 2558 ณ อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 2
 
          การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำงาน ได้ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคต และเป็นแบบอย่างนักศึกษาต่อรุ่นต่อไปและได้รู้จักแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง  สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและครูวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
 
          โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปริญญา  กิณเรศ   อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์(พัฒนาซอฟต์แวร์)  เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดโครงการ ในหัวข้อ “ความรู้ด้านการผลิตสื่อ Multimedia and Animation เพื่อผลิตสื่อการสอน” และได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้ารับการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง


ประกาศโดย : นางสาวเยาวภา ภารสำเร็จ      ตำแหน่ง : ผู้ดูแลระบบ       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม/โครงการ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี2560 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมกับศูนย์ศึกษานานาชาติ มทร.อีสาน 
  FIT ชวนปั่นล่ะเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 2 
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ