Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการ

          สาขาวิชาการตลาด  จัดโครงการ "ถ่ายทดทางบริการวิชาการการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยแปลรูป" เพื่อให้บริการวิชาการการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่  7 – 8 พฤษภาคม 2558

          คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นอกจากการผลิตบัณฑ์นักปฏิบัติฯ แล้วยังมีพันธกิจในการ สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม บริการทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม  ฯลฯ การบริการวิชาการในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานเพื่อสนุนให้กลุ่มเกษตรกร 
แม่บ้านเกษตรบ้านหนองบัวบานฯ ได้รับความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วย ซิ่งเป็นผลไม้ที่มีในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและชาวบ้านเข้ารับความรู้การบริการวิชาการในครั้งอย่างมาก


ประกาศโดย : นางสาวเยาวภา ภารสำเร็จ      ตำแหน่ง : ผู้ดูแลระบบ       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม/โครงการ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี2560 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมกับศูนย์ศึกษานานาชาติ มทร.อีสาน 
  FIT ชวนปั่นล่ะเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 2 
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ