Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10


ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลส พัทยา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสังคม แลกเปลี่ยนแนวความคิด ประสบการณ์ในการวิจัยและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพของงานวิจัยและผู้วิจัย ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลวานวิจัยฉบับเต็มที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนด พร้อมแบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2560 มายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 


โทรศัพท์ 0 3835 8201 ต่อ 8508 - 01 โทรสาร 0 3835 8142 (สายตรง) หรือ E-mail: cfr2rmutto@gmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวบริการวิชาการ/วิจัย

  ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศษ ประจำปี 2561-2562 
  ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยพระปกเกล้าศึกษา 
  ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 2 (THE SECOND NATIONAL CONFERENCE ON QUALITY MANAGEMENT AND TECHNOLOGY INNOVATION) 
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ THE TNI ACADEMIC CONFERENCE 2017 ครั้งที่ 4 
  ขอความอนุเคราะห์สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙