Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 2 (THE SECOND NATIONAL CONFERENCE ON QUALITY MANAGEMENT AND TECHNOLOGY INNOVATION)

 

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 2 (THE SECOND NATIONAL CONFERENCE ON QUALITY MANAGEMENT AND TECHNOLOGY INNOVATION)ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ฟองจัทร์ ตึก President มหาวิทยาลัยการจัการและเทคโนโลยีอีศเทิร์น 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.umt.ac.th/


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวบริการวิชาการ/วิจัย

  ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศษ ประจำปี 2561-2562 
  ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 
  ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยพระปกเกล้าศึกษา 
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ THE TNI ACADEMIC CONFERENCE 2017 ครั้งที่ 4 
  ขอความอนุเคราะห์สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙