Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คู่มือการเทียบโอนผลการเรียน พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มขอเทียบโอนผลการเรียนประกาศโดย : นางสาวเยาวภา ภารสำเร็จ      ตำแหน่ง : ผู้ดูแลระบบ       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าววิชาการ

  ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOA (Memorandum of Agreement)  
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 2 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 1 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558