Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ

วันที่ 17 กันยายน 2561 แผนกงานนโยบายและแผน งานบริหารทรัพยากร มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษา โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมมากมาย ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็นเทค บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยการอาชีพนาแก สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอำนวย วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน และโรงเรียนในสังกัด สพม.23 ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคาร 12 มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ความร่วมมือ MOU/MOA

  พิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ The University of Danang 
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOA (Memorandum of Agreement)  
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพระหว่างสถาบันการศึกษา 3 แห่ง