Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ประกาศผลการเทียบโอนความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1-2557 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

          ตามที่ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ได้ดำเนินการเทียบโอนความรู้ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  เป็นการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการเทียบโอนความรู้ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

และ นักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศที่มีผลการเทียบโอนรายวิชาผ่านให้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอน ตามกำหนดการดังนี้

๑. ติดต่อรับแบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ระว่างวันที่ ๑๕  -  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่งานบริการการศึกษา ชั้น ๒ อาคารสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๒. ชำระค่าธรรมนียมการเทียบโอนผลการเรียน รายวิชาละ ๓๐๐ บาท ระว่างวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ที่แผนกการเงิน ชั้น ๒ อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร


รายละเอียดผลการเทียบโอนและรายชื่อนักศึกษา ดังไฟล์แนบนี้

๑) ชีวิตและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา ๐๐ - ๐๔๑ - ๐๐๑ 
๒) วิชาสถิติธุรกิจ  รหัสวิชา ๐๕ - ๐๒๐ - ๑๐๑ 
๓) วิชากีฬาและนันทนาการ รหัสวิชา ๐๐ - ๐๒๓ - ๑๐๑
๔) พฤติกรรมผู้บริโภค
๕) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
๕) หลักการจัดการ


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าววิชาการ

  ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOA (Memorandum of Agreement)  
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 2 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 1 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558