Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ผู้แทนจากบริษัท ไทนิชิ ยูโก จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ร่วมหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา

                    เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 ผู้แทนจากบริษัท ไทนิชิ ยูโก จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา และเพื่อรองรับการไปทำงานและการฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในการทำงานและฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าววิชาการ

  ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOA (Memorandum of Agreement)  
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 2 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 1 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558