Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
แบบกรอกข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน


ดาวน์โหลด แบบกรอกข้อมูล ที่นี่ ==> บุคลากรอ้างอิงตามโครงสร้างและรหัสหน่วยงานภายใน
ดาวน์โหลด แบบกรอกข้อมูล ที่นี่ ==> ประวัติบุคลากรเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
ดาวน์โหลด แบบกรอกข้อมูล ที่นี่ ==> ข้อมูล ประวัติ/ พันธกิจ สาขา


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  แผน งบประมาณและประกันคุณภาพ

  เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงตัวเลข 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ง.8 ง.4.1 ง.5.1 และ แบบฟอร์มสรุปโครงการ 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
  คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (2560-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1