Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ง.8 ง.4.1 ง.5.1 และแบบฟอร์มสรุปโครงการ

- แบบฟอร์ม ง.8 สำหรับการจัดทำโครงการ ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
  หากแบบฟอร์มให้ใส่รหัส ให้กรอก OPT5200

  หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านใช้ Mocrosoft Office เวอร์ชั่นต่ำกว่า Mocrosoft Office 2010 แบบฟอร์มไม่สามารถเลือกข้อมูล ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ นโยบาย ยุทธศาสตร์ คลัสเตอร์ ในแบบฟอร์มได้ ให้ผู้จัดทำโครงการพิมพ์ระบุข้อในแบบฟอร์ได้เลย


- แบบฟอร์ม ง.4.1  สำหรับเสนอของบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์)


- แบบฟอร์ม ง.5.1  
สำหรับเสนอของบประมาณงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง)- แบบฟอร์มสรุปโครงการประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  แผน งบประมาณและประกันคุณภาพ

  แบบกรอกข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
  เอกสารประกอบการจัดทำแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จากการประชุมมอบนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560