Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ง.8/ง.4.1 และ ง.5.1 และแบบฟอร์มสรุปโครงการ


- แบบฟอร์ม ง.8 สำหรับการจัดทำโครงการ ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561- แบบฟอร์ม ง.8 สำหรับการจัดทำโครงการ ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560- แบบฟอร์ม ง.4.1  (สำหรับเสนอของบประมาณครุภัณฑ์)


- แบบฟอร์ม ง.5.1  (สำหรับเสนอของบประมาณสิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง)- แบบฟอร์มสรุปโครงการประกาศโดย : นางสาวเยาวภา ภารสำเร็จ      ตำแหน่ง : ผู้ดูแลระบบ       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวแผนและประกันฯ

  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประกอบการจัดทำงบประมาณครุภัณฑ์งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (2557-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
  คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 
  แผนยุทธศาสตร์ มทร.อีสาน ระยะ 4 ปี (2557-2558) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 และคู่มือตัวชี้วัด