Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับ ทีม SKC-TEAM สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม โครงการกระทิงแดง U-Project ปี 2

ขอแสดงความยินดีกับ กับทีม SKC-TEAM สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่สามารถคว้ารางวัลในการเข้าร่วมประกวดโครงการ กระทิงแดง U-Project ปี 2

          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558  โดยได้ส่งโครงงานคลังเมล็ดพันธุ์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร กลุ่มเกษตรกรตำบลแวง จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประกวด และสามารถ คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม ในการประกวด ดังนี้
               1) รางวัลยอดเยี่ยม สาขาเกษตรกรรม เงินรางวัล 50,000 บาท
               2) รางวัลยอดเยี่ยม สมทบองค์กรการศึกษา เงินรางวัล 10,000 บาท

          ทีมนักศึกษาผู้สร้างผลงาน

              1) นายปวีณวัช โสสุทธิ์
              2) นายพอนประเสิด สูนทะนูสิน
              3) นายเกรียงไกร พิมดา
              4) นางสาวปิยวรรณ อินทรพานิชย์

          อาจารย์ที่ปรึกษา

              1) อาจารย์ปริญญา กิตติสุทธิ์


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ผลงาน นักศึกษา/อาจารย์

  คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี 
  เครื่องดำนาขนาดเล็ก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลสร้างชื่อระดับชาติ 
  นายภูมินทร์ ประกอบแสง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ 
  ทีมจำปาอีสาน ได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับประเทศ ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา 
  นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลชมเชย ในงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 7