Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2558

      ขอแสดงความยินดีกับ นายโชคชัย วันงาม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นักศึกษาสหกิจศึกษา) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม อาคารพิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในผลงาน "การทำเอกสารการปฏิบัติงาน SOP" ซึ่งผลงานดังกล่าว เป็นผลงานที่นักศึกษาสหกิจศึกษา จัดทำขึ้นในขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 ใน บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ ไทยแลนด์ จำกัด ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะประกาศโดย : นางเยาวภา ราชคำ      ตำแหน่ง : ผู้ดูแลระบบ       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ผลงาน นักศึกษา/อาจารย์

  คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี 
  เครื่องดำนาขนาดเล็ก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลสร้างชื่อระดับชาติ 
  นายภูมินทร์ ประกอบแสง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ 
  ทีมจำปาอีสาน ได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับประเทศ ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา 
  นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลชมเชย ในงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 7