Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ TPA PLC Competition ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 ในผลงาน

          นักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้แก่นายนัฐพงศ์  บรรณารักษ์ , นายอรรถพล  กัลยาบาล , นายอนุรัตน์  จันลา , นายสนธยา  ศรีอาสนา และ นายญาณวุติ  สังโนชัง ได้ส่งผลงาน "หุ่นสนุ๊กเกอร์" ในการแข่งขันระดับประเทศอย่าง "การแข่งขันหุ่นยนต์ TPA PLC Competition ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557" จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท โดยการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ มีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม คือ อาจารย์นครินทร์ ศรีปัญญา และมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์ภานุมาศ  แสนพวง และ อาจารย์ ดร.สุริยา  แก้วอาษา


                                                         ประกาศโดย : นางเยาวภา ราชคำ      ตำแหน่ง : ผู้ดูแลระบบ       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ผลงาน นักศึกษา/อาจารย์

  คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี 
  เครื่องดำนาขนาดเล็ก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลสร้างชื่อระดับชาติ 
  นายภูมินทร์ ประกอบแสง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ 
  ทีมจำปาอีสาน ได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับประเทศ ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา 
  นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลชมเชย ในงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 7