Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ร่วมแสดงความยินดี กับทีมแข่งรถ ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 16

          ร่วมแสดงความยินดี กับทีมแข่งรถ ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 16 ซึ่งปีนี้มีทีมแข่งจากสถาบันการศึกษาเข้าร่วมแข่งขันมากว่า 600 ทีมจากทั่วประเทศ โดย มทร.อีสาน วข.สกลนคร ของเราส่งทีมร่วมทำการแข่งขัน 2 ทีม จำปาอีสาน๑ และ จำปาอีสาน๒ และผลการแข่งขันจัดอันดับทั้งสองทีมสามารถทำสถิติในการแข่งขันระดับเทศประเภทสถิติสูงสุด อันดับ๔ และ อันดับ๕ โดยทีมจำปาอีสาน๑ ทำสถิติได้ ๖๖๖.๑๙๑ กม/ลิตร ได้รับรางวันอันดับที่ ๕ ทีมจำปาอีสาน๒ ทำสถิติได้ ๗๐๖.๐๔๘ กม/ลิตร สร้างชื่อเสียงให้กับมหาลัย สามารถนำถ้วยรางวัลสถิติสูงสุดกลับมหาลัยได้ 2 ถ้วยรางวัลในปีนี้ครับ


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ผลงาน นักศึกษา/อาจารย์

  คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี 
  เครื่องดำนาขนาดเล็ก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลสร้างชื่อระดับชาติ 
  นายภูมินทร์ ประกอบแสง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ 
  ทีมจำปาอีสาน ได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับประเทศ ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา 
  นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลชมเชย ในงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 7