Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
รางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันโครงการเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2554 (PTT YOUTH CAMP 2011) จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

          ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขัน “โครงการเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2554”PTT YOUTH Camp 2011 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ทำการประกวดสิ่งประดิษฐ์ผลงานของเยาวชนทั้ง 3 ระดับ และเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ณ. The Synergy Hall ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดการประกวดในรอบสุดท้าย เพื่อหาผู้ชนะ ซึ่งในระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ทีม SKC TEAM ได้ส่งสิ่งประดิษฐ์  คือ“เครื่องแยกเมล็ดมะเขือเทศเพื่อการขยายพันธุ์”ได้นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ และผลการประกาศผลคือ ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา 70,000 บาท มาเป็นผลสำเร็จ
โดยมีสมาชิก
                                1. นายกรวิทย์ ทับทิม         
                                2.นายสิทธิศักดิ์ ราชคำ
                                3. นายวัชรวงษ์ ศรีนุกูล
                                4. นายวัชรศักดิ์ กุลวงศ์
 อาจารย์ที่ปรึกษา
                                อาจารย์ปริญญา กิตติสุทธิ์
ทีม SKC Team ต้องขอขอบพระคุณทุกแรงกำลังใจที่มอบให้ และสร้างสรรค์ผลงานดีๆ อย่างนี้เพื่อชื่อเสียงของชาวราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต่อไป....


ประกาศโดย : นางเยาวภา ราชคำ      ตำแหน่ง : ผู้ดูแลระบบ       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ผลงาน นักศึกษา/อาจารย์

  คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี 
  เครื่องดำนาขนาดเล็ก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลสร้างชื่อระดับชาติ 
  นายภูมินทร์ ประกอบแสง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ 
  ทีมจำปาอีสาน ได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับประเทศ ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา 
  นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลชมเชย ในงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 7