Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน "คอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 12"

         ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันคอนกรีตพลังช้างครั้งที่ 12 ประเภทคอนกรีตกำลังอัดสูง ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2554 จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับบริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีผู้ควบคุมทีม คือ อาจารย์อุกฤษฏ์ โข่ศรี และอาจารย์อัมรินทร์ หอมแพน


ประกาศโดย : นางเยาวภา ราชคำ      ตำแหน่ง : ผู้ดูแลระบบ       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ผลงาน นักศึกษา/อาจารย์

  คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี 
  เครื่องดำนาขนาดเล็ก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลสร้างชื่อระดับชาติ 
  นายภูมินทร์ ประกอบแสง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ 
  ทีมจำปาอีสาน ได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับประเทศ ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา 
  นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลชมเชย ในงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 7