Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เครื่องแยกเมล็ดมะเขือเทศเพื่อการขยายพันธ์ ของ SKC TEAM เข้ารอบชิงชนะเลิศในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานแล้ว

       ขอแสดงความยินดีของขอเชิญทุกท่านร่วมส่งกำลังใจให้ทีม  SKC TEAM ชิงชนะเลิศในโครงการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน

      ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่
อ.ปริญญา กิตติสุทธิ์ที่สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ (3 ทีมสุดท้าย) ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน ในโครงการ
PTT YOUTH CAMP 2011 สนับสนุนโดย กลุ่ม ปตท. โดยจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 9 กันยายน 2554
ณ The Synergy Hall ศูนย์เอเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ  และขอเป็นกำลังใจให้คว้ารางวัลชนะเลิศ ข้อมูลเพิ่มเติมดัง
เวปไซต์ครับ      http://www.youthcamp2011.com/
 
ขอส่งกำลังใจให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา

ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ผลงาน นักศึกษา/อาจารย์

  คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี 
  เครื่องดำนาขนาดเล็ก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลสร้างชื่อระดับชาติ 
  นายภูมินทร์ ประกอบแสง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ 
  ทีมจำปาอีสาน ได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับประเทศ ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา 
  นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลชมเชย ในงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 7