Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ร่วมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 30 มีนาคม 2561คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วม “การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560” ณ อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งในปีนี้ คณะฯได้ส่งผลงานเข้าร่วม จำนวน 4 ผลงาน จากการร่วมนำเสนอผลงานดังกล่าว คณะฯได้รับรางวัลทั้งสิ้น 2 รางวัลดังนี้
1. รางวัลนำเสนอผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จากผลงานของ นายธนดิษฐ์        เงาพิทักษ์ศิลปิน ชื่อผลงาน ระบบจัดการสต๊อกสแปร์พิน อาจาย์ที่ปรึกษา อาจารย์สยาม ประจุดทะศรี
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ จากผลงานของ     นายพิมาน สาริศรี ซื่อผลงาน เว็ปไซต์แสดงรายงานจำนวนสินค้า อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สมพงษ์ วะทันติ และ อาจารย์มานิตย์ สานอก


ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสหกิจศึกษาและการฝึกงาน

  ข่าวสารการฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำภาคการศึกษา ฤดูร้อน (3/2561) 
  ข้อแตกต่างระหว่างฝึกงานกับสหกิจศึกษา 
  รูปเล่ม(อัพเดทใหม่)ตัวอย่างการเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  กระบวนการสหกิจศึกษา ของมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
  สหกิจศึกษา คืออะไร