Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคู่มือมาตรฐานสหกิจศึกษาและการประกันคุณภาพสหกิจศึกษาประกาศโดย : นางสาวจุรีรัตน์ สาขามุละ      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาและการฝึกงาน       หน่วยงาน : งานบริการการศึกษา

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสหกิจศึกษาและการฝึกงาน

  ร่วมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 
  ข้อแตกต่างระหว่างฝึกงานกับสหกิจศึกษา 
  รูปเล่ม(อัพเดทใหม่)ตัวอย่างการเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  กระบวนการสหกิจศึกษา ของมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
  สหกิจศึกษา คืออะไร