Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โครงการการพัฒนาศักยภาพทางการค้าโดยใช้โอกาสทางการตลาดในยุค Internet of Thing (IoT)


         เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพทางการค้าโดยใช้โอกาสทางการตลาดในยุค Internet of Thing (IoT) รุ่นที่ 1 ในโครงการได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โครงการการพัฒนาศักยภาพฯ จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้โอกาสทางการตลาดจาก Social media และ Socialnomics Nation ในการสร้างและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการของจังหวัดสกลนคร ในยุค Internet of Things (IoT) โดยการจำหน่ายสินค้าบนระบบผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าและบริการของจังหวัดสกลนคร และเพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน IT ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสกลนคร ขับเคลื่อนตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล รุ่นที่ 1 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 70 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในจังหวัดสกลนคร โดยในกิจกรรมอบรมเป็นการอบรม ในหัวข้อ เรื่อง ดังนี้
-   การนำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนเว็บไซต์ขายสินค้า shopee
-   เทคนิคการเขียน content ขายสินค้าให้น่าสนใจและน่าจดจำ อาทิ ชื่อสินค้าและรายละเอียดสินค้า เป็นต้น
-   การเพิ่มยอดขายด้วย โปรโมชั่นต่าง ๆ
-   เทคนิคอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับนักขายออนไลน์ 
โครงการในครั้งนี้ บรรลุตามตัวชี้วัดเชิงผลผลิต คือ สามารถนำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนเว็บไซต์ shopee ไม่ต่ำกว่า 30 รายการ ผลการดำเนินงานสามารถนำสินค้าขึ้นจำหน่ายได้ 71 รายการ

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในรุ่นที่ 2 และ 3

รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 มกราคม 2561
รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 

หากท่านใดสนใจเข้าร่วม ติดต่อโดยตรง เยาวภา ราชคำ 0847910064ประกาศโดย : นางเยาวภา ราชคำ      ตำแหน่ง : ผู้ดูแลระบบ       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญชวนร่วมงาน FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 4 วันที่ 20 มกราคม 2562 
  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) 
  ขอเชิญทุกท่านร่วมชม ร่วมเชียร์ ให้กำลังใจแก่ผู้เข้าประกวดร้องเพลง รอบชิงชนะเลิศ "ลูกทุ่งอีสานปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI ครั้งที่ 9" 
  แบบประเมินผลโครงการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน “ปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI.” ครั้งที่ 9 
  ขอเชิญร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งอีสาน “ปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI.” ครั้งที่ 9