Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จำลอง คว้าถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ


สหกรณ์จำลอง คว้าถ้วยประทาน  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

สหกรณ์จำลอง คว้าถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

     ผศ.ดร.เพชรไพรริน อุปปิง ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์จำลอง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จำลองเป็นการจำลองร้านค้าปลีก ซึ่งจำหน่ายน้ำดื่ม ขนม อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดคือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งการเริ่มต้นศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จำลอง ถือกำเนิดขึ้นเนื่องจากในการเรียนการสอนของวิชาชีพบัญชี มักจะพบปัญหาหลัก คือ เนื่องจากงานทางด้านบัญชีเป็นความลับ การส่งนักศึกษาไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการต่างๆ พบว่า นักศึกษาจะมีเวลาในการเรียนรู้งานเพียงแค่ 4 เดือน ทำให้นักศึกษาบัญชีส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงงานบัญชีจริงๆ จึงมีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์สหกรณ์จำลองขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ ให้นักศึกษาบัญชีสามารถเรียนรู้งานบัญชีครบทั้งระบบ (Business model) และสามารถจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินได้จริง จึงได้เขียนคำของบประมาณในการตั้งศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสหกรณ์จำลองขึ้นและได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ 7 ปีแล้ว และศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จำลอง เป็นการนำรายวิชาต่างๆ เข้ามาประกอบการดำเนินงาน เช่น รายวิชาการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการตรวจสอบภายใน เราใช้วิชานี้เป็นวิชาหลัก และเปิดโอกาสให้วิชาอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมด้วย นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับโปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมสมาชิกสหกรณ์และการจัดทำวีดิทัศน์ของพนักงานเพื่อฝึกอบรมพนักงานขาย และยังได้รับความร่วมมือจากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเข้ามาช่วยเหลือ เป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์และให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ จึงเป็นที่มาของการเริ่มต้นสหกรณ์จำลอง และในการประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (KM9 มทร.+2) มีผลงานที่ผ่านการนำเสนอจำนวน 12 ผลงาน จาก 131 ผลงาน โดยผลงานสหกรณ์ ชื่อผลงาน “การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติยุคดิจิทัล Thailand 4.0 : ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จำลอง” และได้รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท

กัญญา บุญเกื้อ หรือ แพม ประธานสหกรณ์จำลอง กล่าวว่าศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จำลองใช้วงจรของเดมมิ่ง PDCA เริ่มตั้งแต่การวางแผน ลงมือปฏิบัติตรวจสอบและการแก้ไข กระบวนการนี้จะเป็นการทำรุ่นต่อรุ่นจนมาถึงปัจจุบันรุ่นที่ 7 ดังนี้ P=Plan สหกรณ์จะมีการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
และกำหนดงบประมาณในการดำเนินงานประจำปีในทุกปี D= Do คือ ฝ่ายบัญชีและการเงินนำโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีเข้ามาใช้ที่เกี่ยวข้องกับ Thailand 4.0 ฝ่ายขายมีการนำเครื่องบันทึกเงินสดเข้ามาใช้ในสหกรณ์จำลอง ด้วยระบบบาร์โค้ดและสรุปยอดรายงานการขายในทุกวัน C=Check ด้านการประเมิน มีการประเมิน 2 ลักษณะคือเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ซึ่งการวัดผลในเชิงปริมาณมีการวัดกำไรและขาดทุน แสดงถึงยอดขายรวมถึงกำไรขั้นต้น มีการทำงบมาตั้งแต่ พ.ศ.2554 ซึ่งพบว่าพ.ศ.2559 มียอดขายสูงสุด ประมาณ 500,000 บาทและทำให้เรามีกำไรถึง 132,000 บาท A=Act การนำปัญหาในการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

“ธีม” วีระยุทธ สมบูรณ์ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวว่า การทำงานนี้เสมือนเป็นการจำลองให้เราเป็นเหมือนผู้บริหาร ทำให้เราเรียนรู้ได้หลายอย่าง อาทิ ทำงานจริง รู้วิธีการบันทึกบัญชี จัดทำรายงานทางการเงินได้ นอกจากนี้ยังสร้างความรับผิดชอบ สร้างวินัย เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานและการเป็นคนตรงต่อเวลา ถ้าผมจบแล้วผมทำงานได้จริง วินาทีประกาศผล ลุ้นมากเพราะเราก็หวังว่าเราจะได้รางวัล ทุกคนดีใจกันหมด ความหวังของพวกเราคือต้องได้ถ้วยประทานกลับมา และมันสำเร็จแล้ว เราดีใจที่เราสร้างชื่อเสียงให้ มทร.อีสานสำเร็จ ก่อนที่เราจะจบการศึกษา และสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้คือ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในการจัดตั้งสหกรณ์ รวมถึงการนำหลัก PDCA เข้ามาใช้ ทำให้สหกรณ์ของเราเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้เรามีระบบพี่สอนน้องที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีทีมอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง สหกรณ์จำลองมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีมีการประชุมวางแผนและควบคุม และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน สิ่งสำคัญสุดคือพวกเราเองได้ลงมือทำงานจริง เป็นการตอบโจทย์คำว่า Hands on อย่างแท้จริง


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญชวนร่วมงาน FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 4 วันที่ 20 มกราคม 2562 
  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) 
  โครงการการพัฒนาศักยภาพทางการค้าโดยใช้โอกาสทางการตลาดในยุค Internet of Thing (IoT) 
  ขอเชิญทุกท่านร่วมชม ร่วมเชียร์ ให้กำลังใจแก่ผู้เข้าประกวดร้องเพลง รอบชิงชนะเลิศ "ลูกทุ่งอีสานปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI ครั้งที่ 9" 
  แบบประเมินผลโครงการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน “ปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI.” ครั้งที่ 9