Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จำลอง คว้าถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ


สหกรณ์จำลอง คว้าถ้วยประทาน  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

สหกรณ์จำลอง คว้าถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

     ผศ.ดร.เพชรไพรริน อุปปิง ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์จำลอง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จำลองเป็นการจำลองร้านค้าปลีก ซึ่งจำหน่ายน้ำดื่ม ขนม อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดคือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งการเริ่มต้นศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จำลอง ถือกำเนิดขึ้นเนื่องจากในการเรียนการสอนของวิชาชีพบัญชี มักจะพบปัญหาหลัก คือ เนื่องจากงานทางด้านบัญชีเป็นความลับ การส่งนักศึกษาไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการต่างๆ พบว่า นักศึกษาจะมีเวลาในการเรียนรู้งานเพียงแค่ 4 เดือน ทำให้นักศึกษาบัญชีส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงงานบัญชีจริงๆ จึงมีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์สหกรณ์จำลองขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ ให้นักศึกษาบัญชีสามารถเรียนรู้งานบัญชีครบทั้งระบบ (Business model) และสามารถจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินได้จริง จึงได้เขียนคำของบประมาณในการตั้งศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสหกรณ์จำลองขึ้นและได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ 7 ปีแล้ว และศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จำลอง เป็นการนำรายวิชาต่างๆ เข้ามาประกอบการดำเนินงาน เช่น รายวิชาการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการตรวจสอบภายใน เราใช้วิชานี้เป็นวิชาหลัก และเปิดโอกาสให้วิชาอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมด้วย นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับโปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมสมาชิกสหกรณ์และการจัดทำวีดิทัศน์ของพนักงานเพื่อฝึกอบรมพนักงานขาย และยังได้รับความร่วมมือจากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเข้ามาช่วยเหลือ เป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์และให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ จึงเป็นที่มาของการเริ่มต้นสหกรณ์จำลอง และในการประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (KM9 มทร.+2) มีผลงานที่ผ่านการนำเสนอจำนวน 12 ผลงาน จาก 131 ผลงาน โดยผลงานสหกรณ์ ชื่อผลงาน “การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติยุคดิจิทัล Thailand 4.0 : ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จำลอง” และได้รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท

กัญญา บุญเกื้อ หรือ แพม ประธานสหกรณ์จำลอง กล่าวว่าศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จำลองใช้วงจรของเดมมิ่ง PDCA เริ่มตั้งแต่การวางแผน ลงมือปฏิบัติตรวจสอบและการแก้ไข กระบวนการนี้จะเป็นการทำรุ่นต่อรุ่นจนมาถึงปัจจุบันรุ่นที่ 7 ดังนี้ P=Plan สหกรณ์จะมีการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
และกำหนดงบประมาณในการดำเนินงานประจำปีในทุกปี D= Do คือ ฝ่ายบัญชีและการเงินนำโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีเข้ามาใช้ที่เกี่ยวข้องกับ Thailand 4.0 ฝ่ายขายมีการนำเครื่องบันทึกเงินสดเข้ามาใช้ในสหกรณ์จำลอง ด้วยระบบบาร์โค้ดและสรุปยอดรายงานการขายในทุกวัน C=Check ด้านการประเมิน มีการประเมิน 2 ลักษณะคือเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ซึ่งการวัดผลในเชิงปริมาณมีการวัดกำไรและขาดทุน แสดงถึงยอดขายรวมถึงกำไรขั้นต้น มีการทำงบมาตั้งแต่ พ.ศ.2554 ซึ่งพบว่าพ.ศ.2559 มียอดขายสูงสุด ประมาณ 500,000 บาทและทำให้เรามีกำไรถึง 132,000 บาท A=Act การนำปัญหาในการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

“ธีม” วีระยุทธ สมบูรณ์ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวว่า การทำงานนี้เสมือนเป็นการจำลองให้เราเป็นเหมือนผู้บริหาร ทำให้เราเรียนรู้ได้หลายอย่าง อาทิ ทำงานจริง รู้วิธีการบันทึกบัญชี จัดทำรายงานทางการเงินได้ นอกจากนี้ยังสร้างความรับผิดชอบ สร้างวินัย เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานและการเป็นคนตรงต่อเวลา ถ้าผมจบแล้วผมทำงานได้จริง วินาทีประกาศผล ลุ้นมากเพราะเราก็หวังว่าเราจะได้รางวัล ทุกคนดีใจกันหมด ความหวังของพวกเราคือต้องได้ถ้วยประทานกลับมา และมันสำเร็จแล้ว เราดีใจที่เราสร้างชื่อเสียงให้ มทร.อีสานสำเร็จ ก่อนที่เราจะจบการศึกษา และสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้คือ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในการจัดตั้งสหกรณ์ รวมถึงการนำหลัก PDCA เข้ามาใช้ ทำให้สหกรณ์ของเราเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้เรามีระบบพี่สอนน้องที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีทีมอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง สหกรณ์จำลองมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีมีการประชุมวางแผนและควบคุม และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน สิ่งสำคัญสุดคือพวกเราเองได้ลงมือทำงานจริง เป็นการตอบโจทย์คำว่า Hands on อย่างแท้จริง


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC e-Camp รุ่นที่ 328   
  ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
  ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC e-Camp รุ่นที่ 328 
  ขอเชิญร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งอีสาน “ปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI.” ครั้งที่ 9