Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอให้เข้าทำการประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2559


ประกาศเรื่องประเมินการเรียนการสอน 2/2559
เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าทำการประเมิน ณ ปัจจุบัน มีเพียง 45% จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ขอให้เข้าทำการประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 17 เมษายน 2560
หากเลยกำหนดนักศึกษาจะไม่สามารถดูผลการเรียนผ่านระบบ ESS ได้

เข้าประเมินได้ที่ http://203.158.205.48/rmuti.qa


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  มทร.อีสาน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  ประกาศ ตารางสอบระดับ ปวส. 2 
  ตู้เพาะเห็นอัตโนมัติขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน ได้รับรางวัล  
  โครงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบ International University 
  ตรตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558