Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง ระหว่างวันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

‪#‎ส่วนกำหนดการการฝึกซ้อมจะดำเนินการแจ้งให้ทราบในภายหลัง‬
‪#‎จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน‬


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  มทร.อีสาน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอให้เข้าทำการประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2559 
  ประกาศ ตารางสอบระดับ ปวส. 2 
  ตู้เพาะเห็นอัตโนมัติขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน ได้รับรางวัล  
  โครงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบ International University