Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้มีกำหนดจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 เพื่อร่วมสบทบก่อสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดยในระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2558 มีการตั้งองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ บริเวณลานหน้าตลาดสดเทศบาลพังโคน เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่สนใจร่วมถวายปัจจัยตามกำลังศรัทธา โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพุทธมนต์ (หลวงปู่อินตอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์) และมีประธานฝ่ายฆราวาสคือ ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน และในวันที่ 22 พฤศจิกายน 25558 คณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทุกวิทยาเขต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา นำโดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร พร้อมกันตั้งขบวนเพื่อเคลื่อนองค์กฐินไปยัง ณ วัดวีระธรรม บ้านอุ่มเหม้า ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เพื่อประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ โดยการร่วมแรงร่วมใจจากชาวราชมงคลและผู้มีจิตศรัทธาในครั้งนี้ ทำให้ยอดสมทบในการก่อสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมียอดรวมทั้งสิ้น 1,462,999 บาท ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงขออนุโมทนาบุญมายังผู้ที่มีจิตศรัทธา และร่วมกันสร้างกุศลในครั้งนี้ ให้ได้มีความสุข ความสบาย ทั้งกายและจิต ประสงค์สิ่งใด ขอให้ได้พบที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ โดยทั่วหน้ากัน สาธุ


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 หรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับ 2560 
  Big Clening Day “ย้อมบ้านล้างเมือง” เพื่อทำความสะอาด ฟื้นฟู บริเวณที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference