Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดโครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน "ปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI ครั้งที่ 6 รอบชิงชนะเลิศ โดยมีการคัดเลือกผู้เข้ารอบจากทั่วประเทศซึ่งมีผู้ผ่านเข้ารอบ ในรุ่น 14-18 ปีจำนวน 3 คน และรุ่น 19-23 ปี จำนวน 4คน ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้คือ 
รุ่นอายุ 14-18 ปี ชนะเลิศ นางสาวนิภาสิริ กรุณานำ นักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
รองชนะเลิศอันอับ 1 นายวัชรพงษ์ พินธุกร จากวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง และรองชนะเลิศอันดับ 2 นายเกรียงศักดิ์ เพชรน้ำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 
รุ่นอายุ 19-23 ปี ชนะเลิศ นายโกเมศ ช่วยแสง นักร้องรับจ้าง จากจังหวัดนครราชสีมา รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุดารัตน์ ภาสดา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายประนมไพร พากุล จาก มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร และรางวัลขวัญใจ นาย นายธีระวัฒน์ บับพาน จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ซึ่งในงานดังกล่าวนี้ยังมีศิลปิน นักร้องอาชีพรับเชิญจำนวน 4 ท่านได้แก่ โอ สายัน เอ สันญา หนูนา ทิราพร บี้ นันทชัย มาร่วมมอบความสนุกสนานภายในงานอีกด้วย


ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  เอกสารการพัฒนาและบริหารหลักสูตร พร้อมคู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาและบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2561 
  ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
  ปฏิทินการศึกษา ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
  ตารางสอบปลายภาค (ระดับ ปริญญาตรี) ประจำภาคการศึกษา 2/260 
  ตารางสอบปลายภาค (ระดับ ปวส.) ประจำภาคการศึกษา 2/260