Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้รับตำแหน่ง ดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2558

          ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้รับตำแหน่ง ดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แก่
1. นางสาวศศิธร มาหาญ น้องบีท (ดาวคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี) จากสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
2. นายประพันธ์ โสดา น้องท๊อป (เดือนคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี) จากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. หนึ่งธิดา ขันธ์แก้ว น้องฟ้าใส (ดวเทียม) จากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4. นางสาวกาญจนาพร แก้วศิริ น้องเนื้อนุ่ม (ขวัญใจ คอท.) จากสาขาวิศวกรรมโยธา


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  มทร.อีสาน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอให้เข้าทำการประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2559 
  ประกาศ ตารางสอบระดับ ปวส. 2 
  ตู้เพาะเห็นอัตโนมัติขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน ได้รับรางวัล  
  โครงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบ International University